Ładowanie…

O Studiach

Studia Podyplomowe
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

Studia są skierowane do osób pracujących lub/i zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych i danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy po wejściu w życie 25 maja 2018 r. przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych pełnią funkcję inspektora ochrony danych.
Studia są wspierane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
Od XIII edycji 2017/2018, realizowana jest nowa siatka i program Studiów oraz obniżone zostało czesne za Studia.

Adresaci Studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.

Tematyka i cel Studiów

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji realizowaną w ramach dziesięciu modułów tematycznych i seminarium dyplomowego, z których dwa moduły: Ochrona informacji niejawnych i Ochrona danych osobowych są wiodące. Siatka Studiów z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS oraz szczegółowa tematyka modułów opublikowana jest na stronie internetowej studiów.
Wykaz modułów:
– Ochrona informacji niejawnych
– Infrastruktura informacyjna
– Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego
– Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
– Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa
– Ochrona danych osobowych
– Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem
– Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni
– Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe
– Archiwizacja dokumentów
– Seminarium dyplomowe

Organizacja Studiów

Studia trwają 2 semestry, od października do czerwca. Obejmują około 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych, o łącznej liczbie 160 godzin zajęć dydaktycznych (planowany terminarz zjazdów opublikowany na stronie internetowej).
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ul. Będzińska 39. Są prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. W ramach PSOIN organizowane są również wizyty studyjne i warsztatowe, dotyczące m.in. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz archiwum.
Studia częściowo realizowane są w systemie e-learningowym (e-PSOIN) na platformie e-learningowej Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki platformie e-PSOIN Słuchacze mają dostęp do materiałów dydaktycznych, testów, a także mogą kontaktować się z prowadzącymi.
Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem Studiów zaliczeń i obrona pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej Słuchacze wybierają lub mogą zaproponować.

Dodatkowo dla Słuchaczy

– Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.
– Dostęp do zbiorów biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (CINiBA – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka).
– Dostęp do zbioru książek i prac dyplomowych biblioteki PSOIN (w miejscu odbywania Studiów).
– Dostęp do internetu.
– Baza noclegowa oraz gastronomiczna na miejscu.
– Życzliwa pomoc i opieka organizatorów przez cały czas trwania Studiów.

Zasady i terminy naboru

Rekrutacja trwa od kwietnia do końca września, jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia.
– 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie).
– Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
– Skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Miejsce składania dokumentów i kontakt

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
41-200 Sosnowiec, ul. Żytnia 12/27
(z dopiskiem Studia Podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji)
tel.: (32) 269-18-69
e-mail: psoin@us.edu.pl

Kierownik Studiów: dr Małgorzata Gajos-Gržetić, prof. UŚ
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 39,
tel.: (32) 368-97-16

Koszt Studiów

Opłata za Studia wynosi 3800 zł, wnoszona jest semestralnie 1900 zł za semestr:
– przy jednorazowej wpłacie za semestr, przed rozpoczęciem semestru, obowiązuje 5% bonifikata i opłata wynosi – 1805 zł
– opłata ratalna 1900 zł (płatna w 3 ratach: 640 zł, 630 zł, 630 zł)

Numer konta Słuchacz generuje indywidualnie, po zalogowaniu się do usosweb, na podstawie numeru PESEL